Általános szerződési feltételek

Általános Szerződési Feltételek

Szolgáltató adatai:

A szolgáltató neve: Bónis Péter e.v.

A szolgáltató székhelye: 9400 Sopron, Hajnal tér 27.

A szolgáltató telephelye: 9400 Sopron, Gesztenyés krt. 64.

A szolgáltató elektronikus levelezési címe: peter@bonis-reitter.com     

Cégjegyzékszáma: 66624321110223108

Adószáma: 66624321-2-28

Nyilvántartásban bejegyző hatóság neve (cégbíróság): Győr-Moson-Sorpon Megyei Kormányhivatal Soproni Járási Hivatala

Telefonszámai: +36 99/ 515-160

A szolgáltató (továbbiakban „Eladó”) a megrendelővel (továbbiakban „Megrendelő) az alábbi szerződést köti:

1.1. A jelen Szabályzatban nem szabályozott kérdésekre, valamint jelen Szabályzat értelmezésére a magyar jog az irányadó, különös tekintettel a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”) és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény vonatkozó rendelkezéseire. A vonatkozó jogszabályok kötelező rendelkezései a felekre külön kikötés nélkül is irányadók.

1.2. Az ÁSZF hatálya, elfogadása, megváltoztatása

Az Eladó és Megrendelő között létrejövő szerződés tartalmát – a vonatkozó kötelező érvényű jogszabályok rendelkezései mellett – a jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF), valamint a honlapon található további tájékoztatások határozzák meg. Ennek megfelelően tartalmazza a jelen ÁSZF az Eladót és a Megrendelőt illető jogokat és kötelezettségeket, a szerződés létrejöttének feltételeit, a teljesítési határidőket, a szállítási és fizetési feltételeket, a felelősségi szabályokat, valamint az elállási jog gyakorlásának feltételeit.

A Megrendelő megrendelése véglegesítése előtt köteles megismerni a jelen ÁSZF rendelkezéseit. A webáruházunkon keresztül történő vásárlással a Megrendelő elfogadja a jelen ÁSZF rendelkezéseit, és az ÁSZF maradéktalanul a Megdelőren és az Eladó között létrejövő szerződés részét képezi.

A jelen ÁSZF rendelkezéseit az Eladó a vonatkozó jogszabályok keretei között jogosult megváltoztatni. Kérjük, hogy az ÁSZF rendelkezéseit minden vásárlás előtt szíveskedjen elolvasni! Az ÁSZF esetleges módosítása a honlapon történő megjelenéstől érvényes. Az esetleges változtatások a már addig létrejött szerződéseket (visszaigazolt megrendeléseket) nem érintik.

1.3. A szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény (továbbiakban: Szjt.) 1. § (1) bekezdése értelmében a weboldal szerzői műnek minősül, így annak minden része szerzői jogi védelem alatt áll. Az Szjt. 16. § (1) bekezdése alapján tilos a weboldalon található grafikai és szoftveres megoldások, számítógépi programalkotások engedély nélküli felhasználása, illetve bármely olyan alkalmazás használata, amellyel a weboldal, vagy annak bármely része módosítható. A weboldalról és annak adatbázisából bármilyen anyagot átvenni a jogtulajdonos írásos hozzájárulása esetén is csak a  weboldalra való hivatkozással, forrás feltüntetésével lehet. A jogtulajdonos: Pallag Design Kft.

1.4. Rendelkezésre állás: Az Eladó garantálja, hogy a megrendelt termék a szállítási időn belül rendelkezésre áll. Amennyiben ez nem megvalósítható, az Eladó részletes tájékoztatást nyújt a Megrendelő részére a szállítási határidő módosulásáról a megrendelést követő 72 órán belül.

Adatkezelési szabályok:

1.5. Az adatvédelmi tájékoztató a jelen Általános Szerződési Feltételek részét képezi, annak utolsó oldalain található.

Megvásárolható termékek, szolgáltatások köre

1.6. A megjelenített termékek online és személyesen is megvásárolhatóak. A termékek ára tartalmazza az Áfát, de nem tartalmazza sem a házhozszállítás, sem a csomagolás díját.

1.7. A webáruházban az Eladó részletesen feltünteti a termék nevét, leírását, a termékekről fotót jelenítet meg. A termékek adatlapján megjelenített képek eltérhetnek a valóságostól, bizonyos esetekben illusztrációként szerepelnek.

1.8. Amennyiben akciós ár kerül bevezetésre, az Eladó teljes körűen tájékoztatja Megrendelőt az akció időtartamáról.

Rendelés menete

1.9. A rendelés menete:

A Megrendelő nyit egy saját fiókot, ahol megad egy felhasználónevet, e-mail címet és egy jelszót. A fiókba történő belépés után a Megrendelő a „Borüzlet” oldalon kiválasztja a megvásárolni kívánt termékeket, melyeket a kosárba helyez. A kosár megtekintését követően kiválasztja a szállítási módot, majd továbblép a pénztárba. Itt megadja nevét, címét, telefonszámát. Továbblépve a fizetési mód megadása után elküldi megrendelését.

1.10. Adatbeviteli hibák kijavítására vonatkozó lehetőségek: 24 órán belül a weboldalon megadott e-mail címen az Eladó értesítheti a Megrendelőt a változásokról.

1.11. Fizetési lehetőségek: készpénz, előre utalás. Szállítási módok: csak személyes átvétel.

1.12. Az Eladó köteles Megrendelő megrendelésének megérkezését elektronikus úton haladéktalanul visszaigazolni. Amennyiben e visszaigazolás a megrendelés elküldésétől számított, a szolgáltatás jellegétől függő elvárható határidőn belül, de legkésőbb 72 órán belül a Megrendelőhöz nem érkezik meg, a Megrendelő mentesül az ajánlati kötöttség vagy szerződéses kötelezettség alól. A megrendelés és annak visszaigazolása akkor tekintendő az Eladóhoz, illetve a Megrendelőhöz megérkezettnek, amikor az számára hozzáférhetővé válik. A fenti szabályoktól eltérhetnek a felek, ha ebben megállapodtak.

A megrendelések feldolgozása és teljesítés

1.13. A megrendelések feldolgozása az e-mail beérkezésétől 72 órán belül történik.

1.14. Általános teljesítési határidő, a visszaigazolástól számított 8 munkanapon belül. Ha az Eladó és a Megrendelő a teljesítés időpontjában nem állapodtak meg, az Eladó a felszólításában meghatározott  időn belül, felszólítás hiányában legkésőbb a megrendelésnek az Eladóhoz való megérkezésétől számított harminc napon belül köteles a szerződés szerinti teljesítésre.

1.15. Ha az Eladó a szerződésben vállalt kötelezettségét azért nem teljesíti, mert a szerződésben meghatározott termék nem áll rendelkezésére, köteles erről a Megrendelőt haladéktalanul tájékoztatni, valamint a Megrendelő által fizetett összeget haladéktalanul, de legkésőbb harminc napon belül visszatéríteni. E kötelezettség teljesítése az Eladót nem mentesíti szerződésszegése egyéb következményei alól.

Elállás joga

1.16. Az Eladó és a Megrendelő közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet szabályozása értelmében a Megrendelő a megrendelt termék kézhez vételétől számított 14 napon belül indoklás nélkül elállhat a szerződéstől, visszaküldheti a megrendelt terméket.

1.17. Az elállási jog gyakorlásának menete: a Megrendelő elállási szándékát a visszaküldéssel egyidejűleg e-mailben vagy telefonon köteles jelezni az Eladó részére, aki a beérkezéstől számított 14 napon belül köteles a vételárat visszatéríteni.

Garancia, jótállás

1.18. Az Eladó termékeire 3 hónap garanciát vállal. A garancia nem vonatkozik törésre, valamint a nem megfelelő tárolásból következő minőségi romlásra. A termékek (bor) tárolási javaslata: 5-25 °C –on, fektetve. Az Eladó a termékeket minőségi probléma esetén 8 napon belül kicseréli.

Panaszkezelés

1.19. A panasz ügyintézési helye a vállalkozó székhelye: 9400 Sopron, Hajnal tér 27.

Az ügyfélszolgálat elérhetőségei:

Cím: 9400 Sopron, Hajnal tér 27.

E-mail: peter@bonis-reitter.com

Telefonszám: +36 30 4732965

Vegyes rendelkezések

1.20. Az Eladó és a Megrendelő vitás ügyeiket békés úton próbálják rendezni. A Megrendelő és az Eladó a jelen Szabályzat hatálya alá tartozó, megegyezéssel 30 (harminc) naptári nap alatt nem rendezhető esetleges jogvitákra nézve kikötik a Soproni Bíróság/Törvényszék illetékességét.

Sopron, 2016.06.09.

Adatkezelési tájékoztató

Adatkezelő neve, elérhetőségei:

Az adatkezelő megnevezése: Bónis Péter

Az adatkezelő levelezési címe: 9400 Sopron, Hajnal tér 27.

Az adatkezelő e-mail címe: peter@bonis-reitter.com

Az adatkezelő telefonszáma: +36 30 473 29 65

Honlap: http://www.bonis-reitter.com

A megrendeléssel és a számlázással kapcsolatos adatkezelés

Az adatkezelés jogszabályi háttere és jogalapja:

Az adatkezelés hátterét az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.) és a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (Sztv.) rendelkezései jelentik. Az adatkezelés jogalapja az Infotv. 5. § (1) bekezdés a) pontjával összhangban az Ön hozzájárulása, valamint – hozzájárulása visszavonása esetén – az Infotv. 6 § (5) bekezdése a) pontja alapján az Adatkezelőt terhelő, Sztv-ben megfogalmazott jogi kötelezettség teljesítése.

Az adatkezelés célja:

A jogszabályoknak megfelelő számla kiállítása és a számviteli bizonylat-megőrzési kötelezettség teljesítése. Az Sztv. 169. § (1)-(2) bekezdése alapján a gazdasági társaságoknak a könyvviteli elszámolást közvetlenül és közvetetten alátámasztó számviteli bizonylatot meg kell őrizniük.

A kezelt adatok köre:

Név, cím, e-mail cím, telefonszám.

Az adatkezelés időtartama:

A kiállított számlákat az Sztv. 169. § (2) bekezdése alapján a számla kiállításától számított 8 évig meg kell őrizni. Tájékoztatjuk arról, hogy amennyiben a számla kiállításához adott hozzájárulását visszavonja, az Adatkezelő az Infotv. 6. § (5) bekezdés a) pontja alapján jogosult a számla kiállítása során megismert személyes adatait 8 évig megőrizni.

Az áruszállításhoz kapcsolódó adatkezelés

Az adatkezelés jogszabályi háttere és jogalapja:

Az adatkezelés hátterét az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.) előírásai jelentik. Az adatkezelés jogalapja az Infotv. 5. § (1) bekezdés a) pontjával összhangban az Ön hozzájárulása.

Az adatkezelés célja:

Az áruszállítás esetében az adatkezelés célja az, hogy a megrendelt árut a Megrendelő igényéhez alkalmazkodva szerződéses partnerünk közreműködésével kiszállítsuk a Megrendelő számára. A kezelt adatok a szállítást végző partner felé kizárólag a kiszállítás céljából továbbításra kerülnek.

A kezelt adatok köre:

Név, cím, e-mail cím, telefonszám.

Az adatkezelés időtartama:

A Megrendelő hozzájárulásának visszavonásáig.

A regisztrációval együtt járó adatkezelés

Az adatkezelés jogszabályi háttere és jogalapja:

Az adatkezelés hátterét az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.) és a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) jelentik. Az adatkezelés jogalapja az Infotv. 5. § (1) bekezdés a) pontjával összhangban az Ön hozzájárulása.

Az adatkezelés célja:

A regisztráció során megadott adatok tárolásával az Adatkezelő kényelmesebb szolgáltatást tud biztosítani (pl. az érintett adatait újabb vásárláskor nem kell ismét megadni).

A kezelt adatok köre:

Az adatkezelés során az Adatkezelő a Megrendelő nevét, lakcímét, telefonszámát, e-mail címét, a megvásárolt termék jellemzőit és a vásárlás időpontját kezeli.

Az adatkezelés időtartama:

A Megrendelő hozzájárulásának visszavonásáig.

Vásárlói kosár követése

A kezelt adatok köre:

Amennyiben vásárlást kezdeményez rendszerünkben és a pénztár folyamat során megadja adatait, úgy azokat a rendszer rögzíti a megrendelés véglegesítése nélkül is. Az adatkezelés során az Adatkezelő az Ön nevét, lakcímét, telefonszámát, e-mail címét, a megvásárolni kívánt termék jellemzőit kezeli.

Az adatkezelés időtartama:

A Megrendelő hozzájárulásának visszavonásáig.